Tuesday, May 17, 2011

LUYINI UKHETHO?

Kambe luyini ukhetho?
Kukhehla lesikhobokhobo
Elakhetha lakhethelwa nyakenye
Laphinda njalo laphindwa.

Luyini ukhetho na?
Kuskhokho semakhokhoba
Esakhetha bagcina impumela
Sabhekwa umkhoba
Sahlala ebridge sathi kho
Sakhohlwa ukuthi sakhethwa.

Lutshoni ukhetho kuwe wesindebele ?
Odlwangulwe wabhekwa okwamaphumelo
Kambe lamhla lutshoni ukhetho ?
Lapho sithi singakhetha bethi asikhethanga kahle.

Kambe ungakhetha uthini ?
Kulomgaxa lenja
Ungakhethani ?
Phakathi komkhongolo lomgodoyi
Hawu kukhethwani ?
Impumela bezazigcinela.

Lamhla sihlabela ukhetho oluzayo
Silibala ukuthi alukaze lubekhona
Kuphela isisanasana umtshado wemigaxa

Saqala kude le
Bathi ukukhetha inkunzi nje,uzithezele olulenkume
Basipha umabhanke iqhude elingazaliyo
Basihuquza ngesiqhotho sebusika
Zaphela izihlobo
Sazibona izibunu zenyoka
Sawukhomaba olotshwala


Saphaphama sathi sibonile
Sayikhetha impama
Basiwakala ngayo basikhomba ingqindi
Sabuswa ngodli
Sabuswa ukubuswa qho

Kambe luyini ukhetho ?
Abadlali bengonompembe.
Luyini ukhetho?
Omunye umdlali edlala ebophe
 abanye imbila zikakonda.

Ayicentwe inkundla
Kayiqondiswe imithetho
Kawalingane amathuba
Zidibane feyafeya

Kambe luyini na ukhetho ?
Ngalesisikhathi
Ngalolusuku
Kambe luyini na ukhetho ?
Ngabe ngumdlaloo wokuzilibazisa
Loba lithuba lokubulalana
Kambe luyini ukhetho lapha
Konyamakayidliwa ?

No comments:

Post a Comment